موسسه کنکور آسان است گیلنا مارکت تخفیف ویژه خدمات

 

برنامه ریزی کنکور ویژه کنکور 99

موسسه کنکور آسان است

بدون یک برنامه ریزی حرفه ای و جامع رسیدن به موفقیت همیشه دور از دسترس بوده است ، در مورد کنکور نیز همین طور است . شما داوطلبان کنکور می بایست برای مطالعه خود از مشاورین حرفه ای یک راهکار و برنامه جامع بخواهید . برنامه های صحیح و جامع موسسه کنکور اسان است که توسط اساتید و مشاوران زبده ارائه میشود شما را د مسیر درست خود قرار خواهد داد . جهت دریافت مشاوره ویژه کنکور 99 می توانید همین امروز با ما تماس بگیرید .

 

مشاوره حرفه ای

ویژه کنکور 99

ما برای شما برنامه های جامع و ویژه ای آماده کرده ایم تا قبولی شما را در کنکور سراسری تضمین کنیم . برای دریافت مشاوره حرفه ای ویژه کنکور 99 و برنامه ریزی درسی با ما تماس بگیرید . هم چنین می توانید در برنامه های 50 تا 100 موسسه کنکور در آسان است خود را برای کنکور 99 آماده تر کنید .

 

برنامه 50 تا 100 ویژه نوروز و دوران طلایی عید

موسسه کنکور آسان است | نشر گیلنا

در برنامه 50 روزه هدف یک جمع بندی عالی تا دوران طلایی عید و رسیدن به درصد مطلوب در کنکور سراسری می باشد. در بازه های زمانی تست زنی فقط و فقط تست های مربوط به کنکورهای سراسری 10 سال اخیر را بزنید . برنامه 50 تا 100 ویژه دوران طلایی عید نوروز به صورت درس به درس برای شما عزیزان بخش بندی شده است لطفا به تاریخ ها و روزهای مشخص شده برای هر مبحث توجه ویژه داشته باشید .

 

زیست دهم

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس زیست پایه دهم که مدت مطالعه آن 7 روز می باشد به شرح زیر است :

زیست یازدهم

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس زیست پایه یازدهم که مدت مطالعه آن 7 روز می باشد به شرح زیر است :

زیست دوازدهم

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس زیست پایه دوازدهم که مدت مطالعه آن 7 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 زیست دوازدهم

دین و زندگی 1 و 2 و 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس دین و زندگی 1 و 2 و3 که مدت مطالعه آن 3 روز می باشد به شرح زیر است :

شیمی 1 و 2 و 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس شیمی 1 و 2 و3 که مدت مطالعه آن 4 روز می باشد به شرح زیر است :

فارسی 1 و 2 و 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس فارسی 1 و 2 و3 که مدت مطالعه آن 3 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 فارسی

عربی 1 و 2 و 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس عربی 1 و 2 و 3 که مدت مطالعه آن 3 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 عربی

انگلیسی 1 و 2 و 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس زبان انگلیسی 1 و 2 و 3 که مدت مطالعه آن 3 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 زبان انگلیسی

فیزیک 1

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس فیزیک 1 که مدت مطالعه آن 2 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 فیزیک 1

فیزیک 2

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس فیزیک 2 که مدت مطالعه آن 2 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 فیزیک 2

فیزیک 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس فیزیک 3 که مدت مطالعه آن 2 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 فیزیک 3

ریاضی 1

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس ریاضی 1 که مدت مطالعه آن 2 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 ریاضی 1

ریاضی 2

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس ریاضی 2 که مدت مطالعه آن 2 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 ریاضی 2

ریاضی 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس ریاضی 3 که مدت مطالعه آن 3 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 ریاضی 3
زیست دهم

زیست دهم

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس زیست پایه دهم که مدت مطالعه آن 7 روز می باشد به شرح زیر است :

زیست یازدهم

زیست یازدهم

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس زیست پایه یازدهم که مدت مطالعه آن 7 روز می باشد به شرح زیر است :

زیست دوازدهم

زیست دوازدهم

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس زیست پایه دوازدهم که مدت مطالعه آن 7 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 زیست دوازدهم
دین و زندگی

دین و زندگی 1 و 2 و 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس دین و زندگی 1 و 2 و3 که مدت مطالعه آن 3 روز می باشد به شرح زیر است :

شیمی

شیمی 1 و 2 و 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس شیمی 1 و 2 و3 که مدت مطالعه آن 4 روز می باشد به شرح زیر است :

فارسی

فارسی 1 و 2 و 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس فارسی 1 و 2 و3 که مدت مطالعه آن 3 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 فارسی
عربی

عربی 1 و 2 و 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس عربی 1 و 2 و 3 که مدت مطالعه آن 3 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 عربی
زبان انگلیسی

انگلیسی 1 و 2 و 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس زبان انگلیسی 1 و 2 و 3 که مدت مطالعه آن 3 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 زبان انگلیسی
فیزیک 1

فیزیک 1

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس فیزیک 1 که مدت مطالعه آن 2 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 فیزیک 1
فیزیک 2

فیزیک 2

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس فیزیک 2 که مدت مطالعه آن 2 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 فیزیک 2
فیزیک 3

فیزیک 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس فیزیک 3 که مدت مطالعه آن 2 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 فیزیک 3
ریاضی 1

ریاضی 1

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس ریاضی 1 که مدت مطالعه آن 2 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 ریاضی 1
ریاضی 2

ریاضی 2

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس ریاضی 2 که مدت مطالعه آن 2 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 ریاضی 2
ریاضی 3

ریاضی 3

برنامه 50 تا 100 دوران طلایی موسسه کنکور آسان است برای درس ریاضی 3 که مدت مطالعه آن 3 روز می باشد به شرح زیر است :

برنامه 50 تا 100 ریاضی 3